ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကတန်ဖိုးများ

  "We stand by 3Ps."

                       — Mr.Suyanto Suyanto, Senior Manager IT and Project Operation  of  Nisu Company


Odoo • A picture with a caption

Company Core Values

  "We stand by 3Ps."

                       — Mr.Suyanto Suyanto, Senior IT Consultant of  Nisu Company


Odoo • A picture with a caption